Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9423 703d 420
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
2602 9b29 420
Reposted fromnonperfect nonperfect viagonnabebetter gonnabebetter
2602 9b29 420
Reposted fromnonperfect nonperfect viagonnabebetter gonnabebetter
3586 e9d7 420
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaohhh ohhh
9281 b9a8 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadotkliwie dotkliwie
a więc milczymy 
myśląc o sobie z daleka 
— E. Kosik
Reposted fromintroverted introverted viadotkliwie dotkliwie
"Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna."

— Agnieszka Osiecka
"Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna."

— Agnieszka Osiecka
4823 93da 420
"Perwersyjnie"...
0312 000d 420
Reposted fromunco unco viadefinition-of-sex definition-of-sex
9328 3658 420
Reposted frommisza misza viadefinition-of-sex definition-of-sex
3892 8b45
Reposted fromqnik qnik viacatchdimoment catchdimoment
Dotychczas wychodziłam co noc. Wszystko dobrze, póki się chodzi. Byle nie usiąść, bo wtedy sufit spada na głowę.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromherside herside viacatchdimoment catchdimoment
Jest na świecie ta­ki rodzaj smut­ku, które­go nie można wy­razić łza­mi. Nie można go ni­komu wytłumaczyć. Nie mogąc przyb­rać żad­ne­go kształtu, osiada cias­no na dnie ser­ca jak śnieg pod­czas bez­wiet­rznej nocy. 
— nic dodać, nic ująć
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl